Ροή Ειδήσεων

Εισήγηση Γ. Νησιώτη:Περί Υποβολής Πρότασης του Δήμου Μαραθώνος για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου


Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γ. Νησιώτης εισηγείται την έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Μαραθώνος στην σχετική πρόσκληση (7035/02.12.2019) του Πράσινου Ταμείου.  


Συμφωνα με τον κ. Νησιώτη η ένταξη του Δήμου στη σχετική πρόσκληση θα έχει πολλαπλά οφέλη, ενδεικτικά αναφέροντας τις προτεινόμενες εφαρμογές:
 • Έξυπνοι Κάδοι Απορριμμάτων, με αισθητήρες πλήρωσης . 
 • Έξυπνα Παγκάκια, Ενεργειακά Αυτόνομα . 
 • Σταθμοί Μέτρησης Περιβαλλοντικών Δεδομένων, για Ακτίνα UV . 
 • Ηλεκτρονικές Πινακίδες Μετεωρολογικών Δεδομένων . 
 • Σύστημα αποτροπής παρεμπόδισης κυκλοφορίας . 
 • Διαμόρφωση προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α., με τοποθέτηση συστήματος αποτροπής στάθμευσης οχημάτων μπροστά από ράμπες . 
 • Έξυπνες διαβάσεις που διευκολύνουν την προσβασιμότητα Α.Μ.Ε.Α. . 
 • Ποτιστικό σύστημα με χρήση περιβαλλοντικών δεδομένων . 
 • Πλατφόρμα Διαχείρισης Συστήματος . 
 • Δίκτυο Επικοινωνιών LORAWAN . 
 • Δενδροφύτευση . 
 • Ασφαλτόστρωση . 
 • Τοποθέτηση Βιοκλιματικού Σκίαστρου με Φωτοβολταϊκά Πάνελ . 
 • Τοποθέτηση Φωτοβολταϊκού Φωτισμού . 
 • Ποτιστικό σύστημα με χρήση περιβαλλοντικών δεδομένων . 
 • Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων . 
 • Πινακίδες Σήμανσης και Ηλεκτρονικές Πινακίδες Ενημέρωσης Θέσεων Χώρων Στάθμευσης 
Αναλυτικά η εισήγηση του κ. Νησιώτη:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ


Μαραθώνας, 25 Μαΐου 2020

Αρ. Πρ.: 7873

 

 

 

Πληροφορίες: Γεώργιος Νησιώτης

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Μαραθώνος

 

Προς 1)  Πρόεδρο και Μέλη

Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμου Μαραθώνος

          2)  Πρόεδρο και Μέλη

 Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Μαραθώνος

 

Θέμα: «Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Μαραθώνος για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας: Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020 Στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1): “Αστική Αναζωογόνηση 2019”, στο Μέτρο 2: Παρεμβάσεις στον Αστικό Χώρο, και με επιλέξιμες δράσεις:

2.2.:Αναβάθμιση του Αστικού Εξοπλισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Χώρων Πρασίνου και 2.9.: Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά, μετά τη με αρ. πρωτ. 7035/02-12-2019 Πρόσκληση όπως ισχύει (ΑΔΑ: 9ΠΓΟ46Ψ844-0ΕΖ), του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.».

 

Το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με την με αρ.πρωτ.:7035/02-12-2019 Πρόσκληση όπως ισχύει (ΑΔΑ:9ΠΓΟ46Ψ844-0ΕΖ), Υποβολής Προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (ΑΠ1) “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020”, A΄ Πρόσκληση–Δεκέμβριος 2019, καλεί τους Δήμους της χώρας να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν και να χρηματοδοτηθούν, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση και τον Οδηγό διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος, (όπως αυτός ισχύει μετά την 1η τροποποίησή του), που τη συνοδεύει.

 

Δικαιούχοι του Άξονα Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» είναι οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της χώρας. Χωρικό πεδίο εφαρμογής του Χρηματοδοτικού Προγράμματος είναι οι πόλεις και οικισμοί με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή οικισμοί οριοθετημένοι με πράξη της διοίκησης στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτεί δράσεις σε περιοχές εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμών.

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει δύο (2) μέτρα:

Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις, με επιλέξιμες δράσεις:

1.1. Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων

και χώρων πρασίνου

1.2. α. Αποκατάσταση/επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα, μνημεία ή έργα τέχνης.

β. Συνδυασμός των δράσεων 2.6 και 2.7 του Μέτρου 2

Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο, με επιλέξιμες δράσεις:

2.1. Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.

2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.

2.3. Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών.

2.4. Βελτίωση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, κυρίως μέσω φυτεύσεων και βελτίωσης των σχετικών υποδομών.

2.5. Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, πεζοδρόμων ή και πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών τους, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

2.6. Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων χώρων αυτών. Η επέκταση της δομημένης επιφάνειας δεν θεωρείται επιλέξιμη δράση.

2.7. Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α. ή έχουν εκμισθωθεί/παραχωρηθεί σε ΟΤΑ από φορείς που συγκαταλέγονται στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, με στόχο την επανάχρησή τους για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων,

2.8. Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α. . ή έχουν εκμισθωθεί/παραχωρηθεί σε ΟΤΑ από φορείς που συγκαταλέγονται στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά σημεία της πόλης ή του δήμου, όπως σε κεντρικές πλατείες, καθώς και κτιρίων κεντρικών αξόνων και παραλιακών μετώπων.

2.9. Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά καθώς και υπόγειων.

2.10. Απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. αμιάντου) από σχολικές εγκαταστάσεις και δημόσια κτίρια σε πολεοδομικά ευαίσθητες περιοχές.

 

Το τελικό ποσό ένταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει:

για έργα του Μέτρου 1,  το 60% του Οριστικού Προϋπολογισμού των έργων, ενώ το εναπομείναν 40% συμπληρώνεται από ίδιους πόρους του Δήμου, Αντίστοιχα  

για έργα του Μέτρου 2, το 80% του Οριστικού Προϋπολογισμού των έργων., το εναπομείναν 20% συμπληρώνεται από ίδιους πόρους του Δήμου.

 

Κάθε Δήμος δύναται να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για ένταξη σε ένα μόνο από τα Μέτρα του προγράμματος. Κατά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης οι Δήμοι μπορούν να καταθέσουν έως δύο (2) προτάσεις, οι οποίες πρέπει να εντάσσονται υποχρεωτικά στο ίδιο Μέτρο του προγράμματος.

 

Σε κάθε περίπτωση το συνολικό «ποσό ένταξης του Δήμου», δηλαδή το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που δύναται να αιτηθεί ο εκάστοτε Δήμος και να λάβει από το Πράσινο Ταμείο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο», όπως διαμορφώνεται ανά Μέτρο, σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου.

Με βάση τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου, το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο του προγράμματος κλιμακώνεται ως ακολούθως:

i. Για το Μέτρο 1: από τον τύπο Χ1= (200.000+Π*5)*σΑΠ

ii. Για το Μέτρο 2:  από τον τύπο Χ2= (200.000+Π)*0,8

όπου:  Π = ο Μόνιμος ή εναλλακτικά ο Πραγματικός - de facto Πληθυσμός του Δήμου, βάσει της επίσημης απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 (ΦΕΚ 698/Β/2014, / (ΦΕΚ 699/B/2014). http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous)

σΑΠ = συντελεστής Αστικής Πυκνότητας, ο οποίος διαμορφώνεται σε:

o  1,1 για τους Δήμους οι οποίοι ανήκουν στις Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης (οι οποίοι θεωρούνται ως αμιγώς αστικοί),

o σε 0,8 για τους Δήμους οι οποίοι δεν διαθέτουν οικισμό πάνω από 5.000 κατοίκους και σε 1,0 για όλους τους υπόλοιπους.

 Βάσει των ανωτέρω, για την υποβολή πρότασης του Δήμου Μαραθώνος, το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» υπολογίζεται σε :

Χ2= (200.000+33.423)*0,8 = 186.738,40€.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 26η Ιουνίου 2020 που είναι και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

Το αίτημα ένταξης, κατόπιν της δημοσίευσης του Ν. 4674/2020-ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020 "Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις" και βάσει της παρ. 2 του άρθρου 117, θα πρέπει να συνοδεύεται από:

i) Οριστική μελέτη, αρμοδίως θεωρημένη από τις υπηρεσίες του Δήμου, μετά από σχετική απόφαση έγκρισης/παραλαβής από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Εναλλακτικά, στην περίπτωση διενέργειας προμηθειών υποβάλλεται η απόφαση για τη διενέργεια της προμήθειας.

ii) Έγκριση της Οριστικής Μελέτης, από το αρμόδιο όργανο.

iii) Προϋπολογισμός.

iv) Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, περί μη χρηματοδότησης του μέρους του έργου, που αντιστοιχεί στο αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης, από άλλες πηγές.

v) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, για την υποβολή της πρότασης.

vi) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, για την κάλυψη από ίδιους πόρους του επιπλέον ποσού.

vii) Τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις ανάλογα με το έργο.

viii) Για τα έργα που προβλέπουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, την έγκριση των σχετικών μέτρων, βάσει των άρθρων 52 & 109 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999/ΦΕΚ57 Α’, όπως ισχύει).

 

Δεδομένου πως στο παρελθόν εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι προτάσεις που εισηγήθηκα για ένταξη στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα των Υπουργείων,

και με μοναδικό στόχο την υλοποίηση έργων, δράσεων και λοιπών παρεμβάσεων στο Δήμο Μαραθώνος προς όφελος του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος των Δημόσιων Κοινόχρηστων Χώρων που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο, καθώς και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου μας.

 

Εισηγούμαι:

 

α) Την έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Μαραθώνος στην 7035/02.12.2019 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, με κωδικό: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020», Άξονας Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019 (ΑΔΑ 9ΠΓΟ46Ψ844-0ΕΖ), στο Μέτρο 2: Παρεμβάσεις στον Αστικό Χώρο με προτεινόμενες επιλέξιμες δράσεις:

 

2.2 Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, για το παραλιακό μέτωπο των Δημοτικών Κοινοτήτων Μαραθώνα και Νέας Μάκρης.

 

Στην υποβληθείσα δράση μπορούν να ενταχθούν συνολικά και όχι αποσπασματικά, οι προσφερόμενες εφαρμογές:

1.      Έξυπνοι Κάδοι Απορριμμάτων, με αισθητήρες πλήρωσης

2.      Έξυπνα Παγκάκια, Ενεργειακά Αυτόνομα

3.      Σταθμοί Μέτρησης Περιβαλλοντικών Δεδομένων, για Ακτίνα UV

4.      Ηλεκτρονικές Πινακίδες Μετεωρολογικών Δεδομένων

5.      Σύστημα αποτροπής παρεμπόδισης κυκλοφορίας

6.      Διαμόρφωση προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α., με τοποθέτηση συστήματος αποτροπής στάθμευσης οχημάτων μπροστά από ράμπες

7.      Έξυπνες διαβάσεις που διευκολύνουν την προσβασιμότητα Α.Μ.Ε.Α.

8.      Ποτιστικό σύστημα με χρήση περιβαλλοντικών δεδομένων

9.      Πλατφόρμα Διαχείρισης Συστήματος

10.  Δίκτυο Επικοινωνιών LORAWAN

 

2.9. Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά

 

Στην υποβληθείσα δράση μπορούν να ενταχθούν στο σύνολο τους και όχι αποσπασματικά, οι προσφερόμενες εφαρμογές:

1.      Δενδροφύτευση

2.      Ασφαλτόστρωση

3.      Τοποθέτηση Βιοκλιματικού Σκίαστρου με Φωτοβολταϊκά Πάνελ

4.      Τοποθέτηση Φωτοβολταϊκού Φωτισμού

5.      Ποτιστικό σύστημα με χρήση περιβαλλοντικών δεδομένων

6.      Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

7.      Πινακίδες Σήμανσης και Ηλεκτρονικές Πινακίδες Ενημέρωσης Θέσεων Χώρων Στάθμευσης

8.      Πλατφόρμα Διαχείρισης Συστήματος

9.      Δίκτυο Επικοινωνιών LORAWAN

 

Τα προαναφερόμενα έργα παρεμβάσεων θα οδηγούν στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής παρέμβασης, έχοντας ως στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας, την ενσωμάτωση βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, την αύξηση του πρασίνου και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ποιότητας και ασφάλειας των κοινόχρηστων χώρων. Επίσης θα περιλαμβάνουν πρόνοιες για την διευκόλυνση χρήσης του αστικού εξοπλισμού από εμποδιζόμενα άτομα.

 

β) Την αποδοχή κάλυψης τυχόν επιπλέον ποσού (20% του οριστικού προϋπολογισμού), το οποίο θα καλυφθεί από τους ίδιους πόρους του Δήμου, στην περίπτωση που προκύψει έλλειμμα χρηματοδότησης, κατά την σύνταξη της μελέτης από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας

 

γ) Την οριοθέτηση θεσμοθετημένων υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων, καθώς και την σύνταξη, έγκριση και παραλαβή των οριστικών μελετών, αρμοδίως θεωρημένων από τις Υπηρεσίες του Δήμου Μαραθώνος, για την διενέργεια της προμήθειας που θα υποβληθεί στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.

 

δ) Την εξουσιοδότηση υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος, ως αρμόδιου επικοινωνίας και υπεύθυνου για την υλοποίηση της πρότασης για λογαριασμό του Δήμου.

 

ε)  Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες .

 

στ) Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ.:7035/2-12-2019 πρόσκλησης (ΑΔΑ: 9ΠΓΟ46Ψ844-0ΕΖ), όπως ισχύει

Συνημμένα:

1. Η με αριθμ. πρωτ.7035/02-12-2019 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Πράσινου Ταμείου, τον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020.

2. Ο τροποποιημένος Οδηγός Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020.

Μετά Τιμής

Ο Δημοτικός Σύμβουλος

Δήμου Μαραθώνος

 

Γεώργιος Νησιώτης


                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.