Ροή Ειδήσεων

Προγραμμα: Δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την παροχή υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στη Δυτική Αθήνα


Πρόληψη και αντιμετώπιση της φτώχειας και στην παροχή υπηρεσιών πρόληψης και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στη Δυτική Αθήνα και στήριξης της κοινωνικής ένταξης. 
 Σε ποιους απευθύνεται :
 • Δήμος Αγ. Βαρβάρας
 • Δήμος Αγ. Αναργύρων - Καματερού
 • Δήμος Αιγάλεω
 • Δήμος Περιστερίου
 • Δήμος Πετρουπόλεως
 • Δήμος Χαϊδαρίου

Περίοδος υποβολής από 28/2/2020 έως 30/4/2020 

 Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ στη διεύθυνση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 121 34 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. 
 Περιοχή εφαρμογής 
Περιφέρεια Αττικής 

 Όροι και προϋποθέσεις 
 Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης. Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης: 

 •  Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξηςΤεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης
 • Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος
 • Έντυπο Ανάλυσης Κόστους
 • Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη)
 • Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
 • Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της ΠράξηςΒεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Χρηματοοικονομική ικανότητα, εφόσον απαιτείται. 
Προϋπολογισμός € 3.570.000
Για πληροφορίες και προγράμματα που ταιριάζουν στη δική σας επιχείρηση επικοινωνήστε με τη ZICON Αναπτυξιακή στο 210-3009878 ή 6947916568 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.