Ροή Ειδήσεων

Η Νέα Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνα


Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στην δημοτικό υπάλληλο κ. Αναστασία Μυλωνά, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 1 9.2019 έως 6.11.2021. Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά 6 τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής. 
Από τα …..(π.χ. 6) εκλεγόμενα μέλη της μελούς (π.χ εννεαμελούς) Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 2 μέλη προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3,4 και 6 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής : η Παράταξη «ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ» δικαιούται (2) εκλεγόμενα μέλη η Παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ» δικαιούται (2 εκλεγόμενα μέλη η Παράταξη «ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» δικαιούται (1) εκλεγόμενο μέλος η παράταξη «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» δικαιούται (1) εκλεγόμενο μέλος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τις δημοτικές παρατάξεις να καταρτίσουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής . Στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Πορεία Πράξης
Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ: ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
Υποψήφιοι Συμμαχίας
Από την παράταξη του συνδυασμού «ΣΥΜΜΑΧΙΑ» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ, ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΣΑΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
Υποψήφιοι Βήμα στο Μέλλον
Από την παράταξη του συνδυασμού «ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,. 
Υποψήφιοι Νέοι Ορίζοντες
Από την παράταξη του συνδυασμού «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ . 

Αποτελέσματα: 

Τακτικά Μέλη: 
1. ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
4. ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ 
5. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
6. ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη: 
1. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
2. ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, (ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ) 
3. ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4. ΤΣΑΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΥΜΜΑΧΙΑ) 
5. ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ) 
6. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ)

Διαδικασία
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των 6 τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής . Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό εκλεγόμενων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ψηφοδέλτια στα οποία σημειώθηκαν περισσότεροι σταυροί προτίμησης από τους προβλεπόμενους ως άνω δεν λήφθηκαν υπόψη. Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο τα ακόλουθα:

 Από την Παράταξη, ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ο υποψήφιος ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ έλαβε 11 αριθμός ψήφων, ο υποψήφιος ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ έλαβε 10 αριθμός ψήφων. ο υποψήφιος ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έλαβε 10 αριθμός ψήφων. ο υποψήφιος ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε 9.αριθμός ψήφων. 3 Συνεπώς τις δύο έδρες της Επιτροπής ποιότητας Ζωής,ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι: 1. ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό μέλος) 2. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό μέλος)- (κατόπιν κληρώσεως λόγω ισοψηφίας, από τον Πρόεδρο Δ.Σ ) Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι 2 υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως; 1. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Αναπληρωματικό μέλος) 2. ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος) Από την Παράταξη, «ΣΥΜΜΑΧΙΑ» Ο υποψήφιος ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ έλαβε 16 αριθμός ψήφων, ο υποψήφιος ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ έλαβε 13 αριθμός ψήφων. ο υποψήφιος ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ έλαβε 6 αριθμός ψήφων. ο υποψήφιος ΤΣΑΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ έλαβε 3 αριθμός ψήφων Συνεπώς τις 2έδρες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν, οι: 1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Τακτικό μέλος) 2. ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ (Τακτικό μέλος) Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υπόλοιποι 2 υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως; 1. ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος) 2. ΤΣΑΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος) Από την Παράταξη, «ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» Ο υποψήφιος ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έλαβε 1 αριθμός ψήφων, Η υποψήφια ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ έλαβε 17 αριθμός ψήφων. Συνεπώς την μία (1) έδρα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, η κ: ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Από την Παράταξη, «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» Ο υποψήφιος ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ έλαβε 5 αριθμός ψήφων, Ο υποψήφιος ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ έλαβε 8 αριθμός ψήφων. Συνεπώς την μία (1) έδρα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο κ. Αλικιώτης Βασίλειος Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη θητεία από 1.9.2019 έως 6.11.2021, ως εξής: Τακτικά Μέλη: 1. ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4. ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ 5. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 6. ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη: 1. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2. ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, (ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ) 3. ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4. ΤΣΑΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΥΜΜΑΧΙΑ) 5. ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ) 6. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.