Ροή Ειδήσεων

Αυτά είναι τα σημαντικά θέματα συζήτησης του σημερινού Δ.Σ στο Μαραθώνα - Πέμπτη 4 Ιουλίου


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20- 4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, διότι έχουν προκύψει θέματα προς ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο, που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 4-7-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1) Περί έγκρισης Προέδρου και μελών του Δ.Σ του ιδρύματος για το παιδί. «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ». (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Αιμίλιος Ρείσογλου )
2) Περί παράτασης πρακτικής ασκούμενου δικηγόρου. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Αιμίλιος Ρείσογλου )
3) Περί λήψης απόφασης για την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης προμήθειας μεγάλων οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας ( απορριμματοφόρα, αρπάγη, φορτηγό ) μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) κατόπιν αιτήσεως της αναδόχου εταιρίας «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» . (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ..Δήμητρα Λαμπαρού )
4) Περί λήψης απόφασης για την αναγκαιότητα εξειδίκευσης πιστώσεων για την κάλυψη εκτάκτων δαπανών για την διενέργεια των εθνικών εκλογών της 7 Ιουλίου 2019. ((ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ.. Δήμητρα Λαμπαρού )
5) Περί λήψης απόφασης για την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου για την σύμβαση που αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Επιμόρφωσης προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας κατόπιν του από 28/6/2019 Υπηρεσιακού Σημειώματος της Τεχνικής Υπηρεσίας. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δήμητρα Λαμπαρού )
6) Περί λήψης απόφασης για την οριστική παραλαβή παραδοτέων για την υπηρεσία «Καταγραφή αποτύπωση και διαχείριση δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του δήμου κατόπιν του με αρ.12176/14- 6-2019 εγγράφου της αναδόχου εταιρείας. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δήμητρα Λαμπαρού )
7) Περί λήψης απόφασης για την σύναψη σύμβασης έκδοσης εγγυητικής επιστολής ποσού 600,00ε υπέρ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την προσωρινή Φιλοξενία 94 πληγέντων ατόμων πυρόπληκτων περιοχών των πυρκαγιών της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και εξουσιοδότηση διαχειριστή. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Δήμητρα Λαμπαρού )
8) Υπογραφή παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα – ΣΒΑΚ», που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο (Πράξη: Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης )
9) Έγκριση Πολιτικής Δεοντολογίας – Ορθής και Ασφαλούς χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων και Πληροφορικής Τεχνολογίας του Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης )
10) Λήψης απόφασης σχετικά με τον εξώδικο προσδιορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής προσκύρωσης εδαφικού τμήματος, εμβαδού 27,60τ.μ., από το Δήμο Μαραθώνος προς την ιδιοκτησία με κ.α.κ. 0120009, εως τη συγκρότηση της Επιτροπής καθορισμού τιμήματος της αναγκαστικώς προσκυρούμενης έκτασης.. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης )
11) Περί έγκρισης τροποποίησης της υπ’αρ. 141/2016 απόφασης Δ.Σ.Δήμου Μαραθώνος που αφορά στην παράταση της χρηματοδότησης του προγράμματος του πράσινου ταμείου "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014"(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης )
12) Περί έγκρισης εξέτασης της εισήγησης της Δ/νσης ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ανατολικής Αττικής σχετικά με την στέγαση των παραρτημάτων των νηπιαγωγείων Ανατολής ΚΑΙ 2ο Νέας Μάκρης. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης )
13) Περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών & πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας της Ε΄ Παιδικής Εξοχής – Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης για το 2019. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αργύρης Λάσκος )
14) Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού ΚΕΔΜΑ. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΜΑ κ. Αναστασία Ρίζου )
15) Λήψη απόφασης για 2 η αναμόρφωση προϋπολογισμού ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ . (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ κ. Πέτρος Στάμου )
16) Περί προσδιορισμού θέσεων για τη χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου εμπορίου εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος για το έτος 2019. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Μπαϊρακτάρης )
17) Περί καθορισμού θέσεων υπαίθριου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων για το έτος 2019 εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Μπαϊρακτάρης )
18) Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2019». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Μπαϊρακτάρης )
19) Περί προτεινόμενων θέσεων για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων (πλησίον καταστημάτων-περιπτέρων), εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Μαραθώνος του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2019». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Μπαϊρακτάρης )
20) Περί έγκρισης διοργάνωσης εκδήλωσης Συλλόγου φίλων μηχανοκίνητων. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αργύρης Λάσκος )
21) Περί συγκρότησης Συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας έως 31- 8-2019. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτρος Αλεξανδρής )
22) Περί έγκρισης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δήμου Μαραθώνος – Οργανωμένη Απομάκρυνση Πολιτών σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών – Οδοί διαφυγής – χώροι συγκέντρωσης – χώροι καταφυγής – χώροι καταυλισμού. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτρος Αλεξανδρής )
23) Περί έγκρισης σχεδίου δράσης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος για αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτρος Αλεξανδρής )
24) Περί έγκρισης σχεδίου δράσης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτρος Αλεξανδρής )
25) Περί έγκρισης σχεδίου δράσης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτρος Αλεξανδρής )
26) Περί έγκρισης σχεδίου δράσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου για την οργανωμένη εγκατάλειψη των δημοτικών καταστημάτων σε όλες τις δημοτικές ενότητες και την δημοτική κοινότητα από υπαλλήλους και δημότες σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτρος Αλεξανδρής )
27) Περί έγκρισης Μνημονίου ενεργειών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών για αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών (Συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτρος Αλεξανδρής )
28) Περί έγκρισης Μνημονίου ενεργειών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις ανέμους (Συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτρος Αλεξανδρής )
29) Περί έγκρισης Μνημονίου ενεργειών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από σεισμό και κατολισθήσεις (Συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτρος Αλεξανδρής )
30) Περί έγκρισης Μνημονίου ενεργειών με τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Μαραθώνος για έκτακτα καιρικά φαινόμενα. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτρος Αλεξανδρής )
31) Περί έγκρισης Μνημονίου ενεργειών με τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Μαραθώνος για τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτρος Αλεξανδρής )
32) Περί έγκρισης Μνημονίου ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Παιδικούς Σταθμούς. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτρος Αλεξανδρής )
33) Περί έγκρισης άσκησης Πολιτικής Προστασίας επί χάρτου και επί πεδίου με την κωδική ονομασία «ΙΡΙΣ» σε τοπικό επίπεδο (εσωτερική) και αφορά τις υπηρεσίες του Δήμου, για την άμεση ανταπόκριση των Υπηρεσιών για κάθε έκτακτο γεγονός όπως επίσης και για την οργανωμένη Απομάκρυνση Υπαλλήλων και Πολιτών από τα Δημοτικά Καταστήματα. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτρος Αλεξανδρής )
34) Περί έγκρισης άσκησης Πολιτικής Προστασίας, διυπηρεσιακή, επί χάρτου και επί πεδίου με την κωδική ονομασία «ΚΕΡΑΝΙΤΗΣ ΕΛΑΦΟΣ» για την οργανωμένη απομάκρυνση των Πολιτών μετά από έκτακτο συμβάν στο Φράγμα του Μαραθώνα. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτρος Αλεξανδρής )
35) Περί έγκρισης δράσης «Αποστολή μαζικών μηνυμάτων SOS» από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Cosmote, Vodafone, Wind σε περιπτώσεις εκδήλωσης έκτακτων φαινομένων (πχ. Πυρκαγιά) προς τους δημότες τους Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτρος Αλεξανδρής )
36) Περί έγκρισης Δράσεων Ενημέρωσης πολιτών για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τον κίνδυνο έκτακτων καιρικών φαινομένων – ειδική σήμανση – ηλεκτρονικές πινακίδες - διανομή φυλλαδίου – Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, συναντήσεις με συλλόγους, σωματεία κ.α. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτρος Αλεξανδρής )
37) Περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής: Επικαιροποίηση χώρων συγκέντρωσης & καταφυγής – Οδικοί Άξονες. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτρος Αλεξανδρής ) .
 Με εκτίμηση
 Ο Πρόεδρος Δ.Σ Αιμίλιος Ρείσογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.