ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
                                    ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Θέμα Α

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1–Α4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
Α1. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Τη χρονική στιγμή μηδέν,
βρίσκεται στη θέση , όπου το πλάτος της ταλάντωσης. Τη χρονική στιγμή ,
όπου η περίοδος, το σώμα:
α) βρίσκεται πάλι στη θέση
β) βρίσκεται στη θέση ,
γ) βρίσκεται στη θέση ισορροπίας, πλησιάζοντας τη θέση ,
δ) βρίσκεται στη θέση ισορροπίας, πλησιάζοντας τη θέση .

Μονάδες 5

Α2. Σ’ ένα σύστημα φθινουσών μηχανικών ταλαντώσεων, κάποια χρονική
στιγμή, το πλάτος της ταλάντωσης είναι ίσο με το 60% του αρχικού πλάτους .
Τη στιγμή αυτή, ο λόγος της ενέργειας της ταλάντωσης προς την αρχική
ενέργεια της ταλάντωσης, είναι ίσος με:
α) β) γ) δ)

Μονάδες 5

Α3. Μικρή ελαστική σφαίρα προσπίπτει πάνω σε λείο κατακόρυφο τοίχο. Η
πλάγια κρούση είναι ελαστική και η γωνία που σχηματίζει η αρχική με την
τελική ταχύτητα της σφαίρας είναι ορθή. Η γωνία πρόσπτωσης της σφαίρας
είναι:
α) 30 ο β) 45 ο γ) 60 ο δ) 90 ο

Μονάδες 5Α4. Αν , , και οι ροπές
αδράνειας της λεπτής ομογενούς
τριγωνικής πλάκας ως προς τους
παράλληλους άξονες 1, 2, 3 και
4 αντίστοιχα, ισχύει:
α)
β)
γ)
δ)

Μονάδες 5
Δίνεται ότι το σημείο G είναι το βαρύκεντρο του τριγώνου και .
Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακλουθούν, γράφοντας στο τετράδιο
σας ,δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση ,τη λέξη Σωστό ,αν
η πρόταση είναι σωστή ,ή τη λέξη Λάθος, αν πρόταση είναι λανθασμένη.
α)Το σύστημα των σωμάτων που συγκρούονται θεωρείται μονωμένο κατά τη
διάρκεια της κρούσης.
β) Όταν οι ακροβάτες θέλουν να κάνουν πολλές στροφές στον αέρα,
συμπτύσσουν τα χέρια και τα πόδια τους.
γ) Τα ρευστά που υπακούουν στην εξίσωση της συνέχειας λέγονται
Νευτώνεια ρευστά.
δ) Όπως σε ένα αρμονικό κύμα, έτσι και σε ένα στάσιμο κύμα, όλα τα σημεία
εκτελούν διαδοχικά την ίδια κίνηση.
ε) Αυξάνοντας την σταθερά απόσβεσης ενός συστήματος εξαναγκασμένων
ταλαντώσεων, το μέγιστο πλάτος κατά το συντονισμό μειώνεται.

Μονάδες 5

Θέμα Β

Β1. Στο επόμενο σχήμα το δοχείο περιέχει υγρό ύψους h. Αν ανοίξουμε δυο
τρύπες σε διαφορετικά ύψη και ( ,παρατηρουμε ότι το βεληνεκές του
εκτινασσόμενου υγρού είναι το ίδιο .Για τα ύψη και ισχύει:
α) + > h β) + < h γ) + = h


i) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.     
Μονάδες 2
ii) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
Μονάδες 6

Β2. Τα σώματα και με μάζες και είναι σε επαφή με τα άκρα του ελατηρίου
σταθεράς, το οποίο έχει συσπειρωθεί με τη βοήθεια του νήματος, όπως
δείχνει το σχήμα. Όλα τα σώματα είναι ακίνητα και το επίπεδο λείο.

Κάποια στιγμή, κόβουμε το νήμα και το ελατήριο επιμηκύνεται. Όταν αποκτά
το φυσικό του μήκος, τα σώματα και χάνουν την επαφή τους με το ελατήριο
και συγκρούονται το κεντρικά και ελαστικά με το μάζας , ενώ το με το μάζας
κεντρικά και πλαστικά. Μετά τις κρούσεις, το σώμα και το συσσωμάτωμα
έχουν ίσες κατά μέτρο ταχύτητες. Ο λόγος είναι:
α) 2 β) 1 γ)
i) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

ii) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7
Β3. Η ομογενής ράβδος του επόμενου σχήματος έχει μάζα M, μήκος L και
είναι ακίνητη πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο όπως φαίνεται στο σχήμα.
Μικρό σώμα μάζας m κινείται με ταχύτητα μέτρου υ 0 πάνω στο οριζόντιο
επίπεδο και συγκρούεται με την ράβδο έτσι ώστε η ταχύτητα υ 0 να απέχει
d=L/3 από το CM της ράβδου. Αμέσως μετά η ράβδος εκτελεί σύνθετη κίνηση
ενώ το μικρό σώμα απομακρύνεται με ταχύτητα υ. Αν Κ Μ και Κ Π οι κινητικές
ενέργειες από μεταφορική και στροφική κίνηση αντίστοιχα της ράβδου μετά
την κρούση ο λόγος Κ Μ / Κ Π είναι ίσος με:
α) 3/4 β) 2/5 γ) 1/2


Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα που διέρχεται από
το CM της ράβδου και είναι κάθετος σε αυτήν: .

i) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

ii) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

Θέμα Γ


Σε ομογενή ελαστική χορδή , μήκους , που το αριστερό της άκρο είναι
ελεύθερο και το δεξιό της άκρο ακλόνητα δεμένο, σχηματίζεται στάσιμο κύμα.
Τα στιγμιότυπα του κύματος τις χρονικές στιγμές και , είναι:

Τη χρονική στιγμή αρχίζει η ταλάντωση του μέσου, ενώ τη χρονική στιγμή η
δυναμική ενέργεια του σημείου γίνεται μέγιστη για τρίτη φορά από τη στιγμή
που άρχισε να ταλαντώνεται.
Γ1. Να γράψετε την εξίσωση του στάσιμου κύματος και τις εξισώσεις των
κυμάτων, η συμβολή των οποίων έδωσε το στάσιμο κύμα.

Μονάδες 6
Γ2. Να παρασταθεί γραφικά το πλάτος της ταλάντωσης των σημείων της
χορδής, σε συνάρτηση με τη θέση τους στον άξονα.

Μονάδες 6
Γ3. Να βρεθεί η μέγιστη τιμή του μήκους κύματος των συμβαλλόμενων
κυμάτων, ώστε στη χορδή να σχηματιστεί στάσιμο κύμα με κοιλία στη θέση
και δεσμό στη θέση .

Μονάδες 7
Γ4. Αν , να βρείτε το μέτρο της ταχύτητας του σημείου , όπου κάποια
χρονική στιγμή που αυτό έχει επιτάχυνση .

Μονάδες 6

Θέμα Δ

Στη διάταξη του επόμενου σχήματος τα σώματα αρχικά ισορροπούν.Η διπλή
τροχαλιά προκύπτει από την συγκόλληση δύο δίσκων με κοινό κέντρο που
μπορούν να στρέφονται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο σταθερό άξονα
που περνά από το κέντρο αυτό.Οι μάζες των δίσκων αυτών είναι και οι
ακτίνες τους αντίστοιχα.Στο αυλάκι των δίσκων έχουν τυλιχθεί αβαρή και μη
εκτατά νήματα μεγάλου μήκους στα άκρα των οποίων έχουν προσδεθεί
σώματα με μάζες ,τα οποία απέχουν κατακόρυφα Το οριζόντιο νήμα συνδέει
το μεγάλο δίσκο της τροχαλίας με το κάτω άκρο λεπτής ομογενούς ράβδου

μήκους και μάζας .H ράβδος μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από
οριζόντιο σταθερό άξονα που διέρχεται από το άλλο άκρο της (Ο).Η
διεύθυνση της ράβδου σχηματίζει με την κατακόρυφο γωνία φ με ημφ=0,6 και
συνφ=0,8.Στο λείο οριζόντιο επίπεδο ισορροπεί μικρό σώμα μάζας το οποίο
είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζοντίου ελατηρίου σταθεράς Κ .

Δ 1 .Να βρεθεί η μάζα της ράβδου.
Μονάδες 6
Κάποια στιγμή το οριζόντιο νήμα κόβεται οπότε το σύστημα διπλή τροχαλία
–μάζες αρχίζει να επιταχύνεται. Συγχρόνως η ράβδος αρχίζει να στρέφεται
και την στιγμή που γίνεται κατακόρυφη συγκρούεται ακαριαία με το σώμα
μάζας m. Το σώμα αυτό αμέσως μετά εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με
χρονική εξίσωση απομάκρυνσης
Να βρεθούν:
Δ 2 . Η σταθερά του ελατηρίου Κ. Μονάδες 6
Δ 3 . Η γωνιακή ταχύτητα της ράβδου αμέσως μετά την κρούση με το σώμα
μάζας m.
Μονάδες 6
Δ 4 . Η στροφορμή της διπλής τροχαλίας όταν οι μάζες m 1 και m 2 βρεθούν στο
ίδιο ύψος.

Μονάδες 7
Δίνεται η ροπή αδράνειας ομογενούς ράβδου ως προς άξονα κάθετο σε αυτήν
που διέρχεται από το άκρο της : , η ροπή αδράνειας ομογενούς λεπτού
δίσκου μάζας Μ και ακτίνας R ως προς άξονα κάθετο σε αυτόν που διέρχεται
από το κέντρο του και η επιταχυνση της βαρύτητας .

Κοινοποίησε το άρθρο:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Copyright © zwnews.gr. WEBSOLUTIONS © ZICON