Όλες οι ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ εκλογών


Παρουσιάζουμε όλες τις ημερομηνίες–σταθμούς στη διαδρομή για την εκλογή των νέων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων και Προέδρων Κοινοτήτων και περιφερειακών εκλογών όπως προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία:
Προθεσμίες που αναφέρονται στη διενέργεια των δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019
1 Απριλίου 2019. Αρχίζει η προθεσμία για τη μεταδημότευση, λόγω υποβολής υποψηφιότητας, χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας ( άρθρο 10, παρ.5 του νόμου 3852/2010,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 4555/2018).
25 Απριλίου.Έναρξη απαγορεύσεων/περιορισμών για τους Υποψήφιους βάσει του αρ.6 ν.3870/2010 (εμφανίσεις σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και διαδίκτυο ).
26 Απριλίου.Ξεκινά ό,τι απέμεινε ισχύ από την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών και δεν υπάγεται στις εκτενέστατες εξαιρέσεις του αρ.82 ν.4604/2019.
Έναρξη περιορισμών λήψης Αποφάσεων από τα Δημοτικά Συμβούλια (παρ.5 αρ.65 ν.3852/2010)
4 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία για τη μεταδημότευση, λόγω υποβολής υποψηφιότητας, χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας(άρθρο 10, παρ. 5 του νόμου 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 4555/2018).
5 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία των είκοσι ημερών πριν από την ψηφοφορία για την επίδοση στον Πρόεδρο του πολυμελούς Πρωτοδικείου της δήλωσης κατάρτισης του συνδυασμού για την εκλογή δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων και των συμβούλων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων.(άρθρο 18, παρ.10, του νόμου 3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 4555/2018 και άρθρο 18Α,παρ.8, του νόμου 3852/2010,όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4555/2018).
10 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία παραίτησης εκείνων που έχουν κώλυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου14 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4555/2018).
11 Μαΐου 2019. Ενεργείται η ανακήρυξη των συνδυασμών από το Πρωτοδικείο , καθώς και των υποψηφίων ενιαίου ψηφοδελτίου κοινοτήτων  έως και τριακοσίων(300) κατοίκων, που έχουν δηλωθεί νόμιμα(άρθρο 20 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4555/3010).
18 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία τυχόν δήλωσης παραίτησης υποψηφίου( την 8η ημέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας).Άρθρο 21 του νόμου 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του νόμου ούτε 4555/2010.
Λήξη προθεσμίας Συνδυασμών να παραδώσουν τα ψηφοδέλτια στο Δήμαρχο (παρ.1 αρ.24Α ν.3852/2010)
23 Μαΐου.Έκδοση, τοιχοκόλληση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου του Προγράμματος εκλογής (παρ.1 αρ.23 ν.3852/2010)
24 Μαΐου 2019. Τελευταία ημέρα υποβολής δήλωσης αντικατάστασης παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος υποψηφίου δημάρχου ή υποψηφίου προέδρου συμβουλίου κοινότητας με πληθυσμό  άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων.( άρθρο 21 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4555/2010).
25 Μαΐου.Ο Δήμαρχος παραδίδει το εκλογικό υλικό στον Αντιπρόσωπο της Δικαστικής Αρχής (παρ.1 αρ.78 π.δ. 26/2012)
26 Μαΐου. Ημέρα ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Προθεσμίες που αναφέρονται στη διενέργεια των δημοτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019( Επαναληπτική ψηφοφορία-Β’ γύρος).
30 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία επίδοσης στο αρμόδιο δικαστήριο της, τυχόν, δήλωσης παραίτησης από την υποψηφιότητα του δημάρχου( άρθρο 35, παρ1 του νόμου 3852/2010).
31 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία επίδοσης στον πρόεδρο του πολυμελούς Πρωτοδικείου της δήλωσης του νέου υποψηφίου δημάρχου στη θέση αυτού που παραιτήθηκε ή απεβίωσε( άρθρο 35, παρ. 4 του νόμου 3852/2010).
1 Ιουνίου 2019. Λήγει η προθεσμία ανακήρυξης από το αρμόδιο δικαστήριο του νέου υποψηφίου δημάρχου ( άρθρο 35, παρ. 4 του νόμου 3852/2010).
Προθεσμίες που αναφέρονται στη διενέργεια των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019.
1 Απριλίου 2019. Αρχίζει η προθεσμία για τη μεταδημότευση, λόγω υποβολής υποψηφιότητας, χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας( άρθρο 116,
παρ.6 και 9 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του νόμου 4555/2018).
4 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία για τη μεταδημότευση, λόγω υποβολής υποψηφιότητας, χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας( άρθρο 116, παρ.6 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του νόμου 4555/2018).
5 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία των είκοσι ημερών πριν από την ψηφοφορία για την επίδοση στον πρόεδρο του πολυμελούς Πρωτοδικείου της δήλωσης κατάρτισης του συνδυαδμού( άρθρο 120, ΠΑΡ.7, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο51 του νόμου 4555/2010).
10 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία υποβολής παραίτησης εκείνων που έχουν κώλυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του νόμου 4555/2018.
11 Μαΐου 2019. Ενεργείται η ανακήρυξη του συνδυασμού από το Πρωτοδικείο ( άρθρο 122 του νόμου 3852/2010).
18 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία υποβολής τυχόν δήλωσης παραίτησης υποψηφίου( την 8η ημέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.). Άρθρο 123, παρ.1 του νόμου 3852/2010).
24 Μαΐου 2019. Τελευταία ημέρα υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης,  σύμφωνα με το άρθρο123, παρ.2 και 3 του νόμου 3852/2010.
Προθεσμίες που αναφέρονται στη διενέργεια των περιφερειακών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019( Επαναληπτική ψηφοφορία-Β’ γύρος).
30 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία επίδοσης στο αρμόδιο δικαστήριο της, τυχόν,δήλωσης παραίτησης από τον υποψήφιο περιφερειάρχη( άρθρο 141, παρ.1 του νόμου 3852/2010).
31 Μαΐου 2019. Λήγει η προθεσμία  επίδοσης στον πρόεδρο του πολυμελούς Πρωτοδικείου της δήλωσης του νέου υποψηφίου περιφερειάρχη σε αντικατάσταση αυτού που παραιτήθηκε ή απεβίωσε(άρθρο 141, παρ.4 του νόμου 3852/2010).
1 Ιουνίου 2019. Λήγει η προθεσμία για την ανακήρυξη από το αρμόδιο δικαστήριο του νέου υποψηφίου περιφερειάρχη( άρθρο 141, παρ. 4 του νόμου 3852/2010).

Η εγκατάσταση των νέων Αρχών γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου

Κοινοποίησε το άρθρο:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Copyright © zwnews.gr. WEBSOLUTIONS © ZICON