5 ΕΚ.€ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ


«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ : ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 15-11-2017 & ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 23-07- 2018»

Επιμέλεια : Ζουγανέλης Ιωάννης

Από τις 7 Μαΐου ξεκινά η περίοδος υποβολής αιτήσεων για επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στους πληγέντες Δήμους της καταστροφικής πυρκαγιάς του Ιουλίου.
Ας δούμε όμως τα πράγματα αναλυτικά:
Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων στους Δήμους Μεγαρέων, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνα της Περιφέρειας Αττικής, δήμων που επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφικές πυρκαγιές τον Νοέμβριο 2017 και τον Ιούλιο 2018, προκειμένου να βελτιώσουν την κατάστασή τους έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε σε συνέχεια των καταστροφών. Ειδικότερα, στόχος είναι η αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας. Τα καταστροφικά συμβάντα που έπληξαν τις περιοχές οδήγησαν σε πτώση της επιχειρηματικής δραστηριότητας κυρίως των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες ως πελάτες τους κυρίως έχουν τους κατοίκους και τους επισκέπτες των πληγεισών περιοχών. Η δράση έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενισχύσει τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με σύντομες διαδικασίες, έτσι ώστε να συνεχίσουν την λειτουργία τους και να ανταπεξέλθουν στις ανελαστικές τους ανάγκες.
Η πρόσκληση αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούσαν στις πληγείσες περιοχές κατά την περίοδο των καταστροφικών συμβάντων. Ειδικότερα αφορά την ενίσχυση των παραπάνω επιχειρήσεων ως προς το απολεσθέν εισόδημα τους για το έτος 2018 (ήτοι από 1/1/2018 έως 31/12/2018) και σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις των επιχειρήσεων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και στις φορολογικές αρχές.
Τι χρηματοδοτείται
Ο προϋπολογισμός αίτησης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 1.000,00 € έως 60.000,00 €. Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε αίτησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του ως άνω τιθέμενου κατώτερου ορίου.
  • Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος της αίτησης ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανωτέρω αναφερόμενα όρια. Σημειώνεται ότι για απώλειες εισοδήματος άνω των 60.000 €, το ποσό της ενίσχυσης τίθεται ίσο με 60.000 €.
  • € 5.000.000
  • Η Δ.Α. δύναται να εντάξει πράξεις συνολικής προϋπολογιζόμενης δημόσιας δαπάνης έως το 120% του ανωτέρω προϋπολογισμού.
  • από 7/5/2019 έως 31/7/2019 (ώρα 15:00)
Το απολεσθέν εισόδημα, στο πλαίσιο της πρόσκλησης και σύμφωνα με το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις κρατικές ενισχύσεις, ορίζεται το Κέρδος προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) πλέον τις αποσβέσεις. Το ως άνω απολεσθέν εισόδημα, όπως αυτό θα αναλύεται σε λογιστική και φοροτεχνική έκθεση των δυνητικών δικαιούχων, θα προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:
ΑΕ_2018= ΜΟ_Ε(201Χ,201Χ,201Χ) – Ε_2018 όπου:
· ΑΕ_2018: Απολεσθέν Εισόδημα 2018 προς ενίσχυση
 · ΜΟ_Ε(201Χ,201Χ,201Χ): Μέσος Όρος Εισοδήματος των ετών 2015, 2016, 2017 (ή όσων λειτουργούσε η επιχείρηση πριν το καταστροφικό συμβάν στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 3 χρήσεις). Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση την 01/01/2018.
Τα παραπάνω στοιχεία θα προκύπτουν από τις δηλώσεις του δυνητικού δικαιούχου στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και φορολογικές αρχές και σύμφωνα με τον τύπο:
[(Κέρδη προ φόρων και τόκων+αποσβέσεις) 201Χ + (Κέρδη προ φόρων και τόκων+αποσβέσεις) 201Χ + (Κέρδη προ φόρων και τόκων+αποσβέσεις) 201Χ)]/3
 · Ε_2018: Εισόδημα 2018, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του δικαιούχου στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και φορολογικές αρχές, ήτοι: Κέρδη προ φόρων και τόκων 2018 + Αποσβέσεις 2018 Ο Ειδικός Στόχος του Ε.Π. που ικανοποιείται είναι ο 3.c.1. “Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας».
 Προϋπολογισμός
Περίοδος υποβολής
Πάμε να δούμε ποιες περιπτώσεις εντάσσονται:

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
·         Να έχουν εγκατάσταση (έδρα ή/και υποκατάστημα) στους Δήμους Μεγαρέων, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ραφήνας-Πικερμίου, Μαραθώνα.
·         Να είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις - όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, (Παράρτημα ΙΙΙ)- που ήδη λειτουργούσαν στους πληγέντες δήμους κατά την περίοδο των καταστροφικών συμβάντων.
·         Να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VII της προκήρυξης.
·         Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ) και ατομικές επιχειρήσεις.
·         Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ.
·         Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
·         Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας πρόσκλησης.
·         Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
·         Να έχουν κλείσει μία τουλάχιστον πλήρη ετήσια οικονομική χρήση την 01/01/2018.
·         Να υποβάλλουν έως μία αίτηση ανά ΑΦΜ.
·         Να λειτουργούν νόμιμα (Απαιτούμενο δικαιολογητικό με Α/Α 5 του Παραρτήματος VIII).
·         Να δεσμευτούν ότι οι προτεινόμενες πράξεις δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
·         Να μην έχουν τους επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι) και για αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), εφόσον οι κυρώσεις έχουν τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
·         Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
·         Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών συμμετοχής και εντύπων, όπως ορίζονται.
Ποιες επιχειρήσεις ΔΕΝ επιδοτούνται:
Στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:
α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου·
β) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων·
γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα
ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α), β) ή γ) και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας, ο κανονισμός ΕΕ 1407/2013 εφαρμόζεται στις ενισχύσεις, που χορηγούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ΕΕ 1407/2013 δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού ΕΕ 1407/2013.

Για να ενημερωθείτε αν η επιχείρησή σας εντάσσεται στις επιλέξιμες ΚΑΔ και αν δικαιούστε να υποβάλλετε την αίτηση για το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήσετε εκτός των όσων αναφέρει η πρόσκληση και με τη ZICON η οποία έχει συνεργάτες της σε όλη την Ανατολική Αττική τηλ. 2103009878.

Τυχόν ερωτήματα μπορούν να διατυπώνονται εγγράφως και να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση info@zicon.gr.

Aναλυτικότερα : Η πρόσκλησηΚοινοποίησε το άρθρο:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Copyright © zwnews.gr. WEBSOLUTIONS © ZICON