Κατασκευή Λιμένα Σκαφών Αναψυχής στη Νέα Μάκρη Αττικής - Τα Γιατί και τα Πωςαπο Έντυπη Έκδοση της ΖΩ 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του τεύχους 48 της εφημερίδας μας ΖΩ στην Ανατολική Αττική ενημερώναμε για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου που προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την ωρίμανση του νεου έργου για τη δημιουργία Μαρίνας στη Νέα Μάκρη Αττικής με ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα). Μέσα από  τη διαγωνιστική διαδικασία τελικά ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΜΑΡΝΕΤ με ποσοστό έκπτωσης 9,72%.
Στην απόφαση αναφέρεται οτι ο Τεχνικός Σύμβουλος θα χρησιμοποιηθεί για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών στην σύνταξη MASTER PLAN και εκκίνησης των διαδικασιών αδειοδότησης και υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» έως και την ανάθεση της σύμβασης σύμπραξης (ΣΔΙΤ) για το έργο με τίτλο «Κατασκευή λιμένα σκαφών αναψυχής στη Νέα Μάκρη Αττικής».
Ποιοι είναι οι λόγοι κατασκευής Μαρίνας στη Νέα Μάκρη
Όπως προκύπτει από την απόφαση Σπίρτζη, η Νέα Μάκρη "συγκεντρώνει πολλούς λόγους για τη δημιουργία ενός σύγχρονου τουριστικού λιμένα στο βορειοανατολικό παράκτιο μέτωπο της Αττικής:
1)    Την ειδική διαδρομή πολιτιστικού ενδιαφέροντος παγκοσμίου επιπέδου, λόγω της ιστορικότητας του Μαραθώνα
2)    Την προστασία και ανάδειξη του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους του περιβάλλοντος χώρου
3)    Την εγγύτητα της περιοχής με το διεθνές αεροδρόμιο και πρώτιστα με την πόλη της Αθήνας
4)    Την ανασυγκρότηση της πόλης της Νέας Μάκρης, με όλες τις ενδεδειγμένες ευκολίες και δημόσιες λειτουργίες που απαιτούνται
5)    Τη στήριξη και αναδιοργάνωση του οικιστικού ιστού της περιοχής με προοπτική μετατροπής της παραθεριστικής σε μόνιμη κατοικία
6)    Την απαιτούμενη ανάπλαση του περιαστικού χώρου σε συνεργεία με τις λοιπές δομές και εγκαταστάσεις της ευρύτερης ζώνης
7)    Την πύκνωση δικτύου επιλιμένιων στάσεων για την διασύνδεση της περιοχής με τις όμορες λιμενικές εγκαταστάσεις στα λοιπά θαλάσσια υποσυστήματα,
8)    Την παντελή απουσία σύγχρονης και κυρίως νόμιμης μαρίνας στο εγγύς παράκτιο μέτωπο, σε αντίθεση με το νότιο μέτωπο της Αθηναϊκής Ριβιέρας (Ζέα, Φλοίσβος, Άλιμος, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, κλπ)
Η απόφαση επικαλείται επίσης και το ερευνητικό πρόγραμμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα "Εντοπισμός κατάλληλης θέσης για δημιουργία λιμένα σκαφών αναψυχής στην ακτή Νέας Μάκρης και διερεύνηση ακτομηχανικών προβλημάτων”. Σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα, η προτεινόμενη θέση για χωροθέτηση του λιμένα σκαφών αναψυχής στην ακτή της Ν. Μάκρης βρίσκεται επί της Λ. Ποσειδώνος 650 μ. νοτίως του υφιστάμενου Ναυτικού Ομίλου Ν. Μάκρης.
Στην ίδια απόφαση διευκρινίζεται ότι η Δ/νση Λιμενικών Υποδομών δεν διαθέτει την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και το απαιτούμενο εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό για την ολοκλήρωση του αντικειμένου, επειδή αφενός μεν είναι μικρός ο αριθμός των υπηρετούντων σε αυτή υπαλλήλων, οι υπάλληλοι δεν διαθέτουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία ούτε την την απαιτούμενη υλικοτεχνική στήριξη, λογισμικά προγράμματα, εξοπλισμό μετρήσεων για την ολοκλήρωση του αντικειμένου, αφετέρου δε στην παρούσα φάση, υπάρχει αδυναμία άμεσης ανταπόκρισης, λόγω του εξαιρετικά μεγάλου φόρτου εργασίας του διαθέσιμου στελεχιακού δυναμικού.
Αντικείμενο του Συμβούλου
Ο Σύμβουλος Παροχής Υπηρεσιών, εν προκειμένω η εταιρία MARNET A.Τ.E. που της ανατέθηκε η σύμβαση, έχει το εξής αντικείμενο στην Α’ Φάση :
·         Προσδιορισμός του βέλτιστου τύπου/χαρακτήρα της μαρίνας και των ιδιαίτερων στοιχείων της προτεινόμενης ανάπτυξης, βάσει της υφιστάμενης κατάστασης και των προβλεπόμενων μελλοντικών εξελίξεων στην αγορά των τουριστικών λιμένων, αλλά και των ευρύτερων αναπτυξιακών στόχων του οικείου Δήμου.
·         Καταγραφή του θεσμοθετημένου χωροταξικού σχεδιασμού (νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας, ΓΠΣ κλπ.) και του τυχόν καθεστώτος προστασίας της περιοχής, συνοδευόμενη από έλεγχο συμβατότητας με την προτεινόμενη θέση και τον χαρακτήρα της μαρίνας.
·         Έλεγχος ειδικότερων παραμέτρων που σχετίζονται με την προτεινόμενη θέση ανάπτυξης της μαρίνας (καθορισμένες οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας, ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων πίσω από το θαλάσσιο μέτωπο, οδική πρόσβαση, γειτονικές χρήσεις γης, παρουσία οικοτόπων προτεραιότητας κλπ)
·         Πρόβλεψη του κυματικού κλίματος στην προτεινόμενη θέση της μαρίνας, με εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων, στοιχείου αναγκαίου για τον άρτιο σχεδιασμό των εξωτερικών λιμενικών έργων και την εν γένει διάταξη της μαρίνας.
·         Εκπόνηση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (master plan) της μαρίνας, στο οποίο θα προσδιορισθεί η ανάπτυξη της θαλάσσιας και της χερσαίας ζώνης της. Το σχέδιο θα συνοδεύεται από
ü  Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας δημιουργίας της μαρίνας
ü  Περιγραφή της σχεδιαστικής σύλληψης
ü  Σχέδιο γενικής διάταξης λιμενικών έργων
ü  Κατανομή θέσεων ελλιμενισμού (δυναμικότητα μαρίνας)
ü  Σχέδιο σχηματικής απεικόνισης της προτεινόμενης ανάπτυξης στη χερσαία και θαλάσσια ζώνη
ü  Κτιριολογικό πρόγραμμα
ü  Τεχνική περιγραφή των λιμενικών έργων, των κτιριακών έργων και εν γένει της χερσαίας ανάπτυξης
ü  Προσεγγιστικό προϋπολογισμό των λιμενικών και χερσαίων έργων
·         Παραγωγή ψηφιακής μακέτας (3D φωτογραφίες – renders και video)
·         Εκπόνηση των προβλεπόμενων μελετών για το πρώτο στάδιο αδειοδότησης, (Έκθεση Χωροθέτησης και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή Φάκελο Έγκρισης Χωροθέτησης και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 31 του Ν. 2160/93 όπως ισχύει σήμερα.)
Β’ Φάση
·         Υποστήριξη στην συγγραφή και επεξεργασία των τευχών του διαγωνισμού, καθώς και της σύμβασης υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3389/2005, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συμβούλους (χρηματοοικονομικούς και νομικούς0 του έργου.
·         Προσδιορισμό των τεχνικών στοιχείων που θα περιληφθούν στην Εικονική Αίθουσα Τεκμηρίωσης (VDR)
·         Υποστήριξη σε τεχνικά θέματα κατά τηη διαδικασία ερωτήσεων / απαντήσεων με τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό Ιδιωτικούς Φορείς.
·         Υποστήριξη από τεχνικής πλευράς των χρηματοοικονομικών συμβούλων κατά την ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών μοντέλων αξιοποίησης και των νομικών όπου απαιτείται
·         Αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών ως προς το τεχνικό περιεχόμενο αυτών.
·         Υποστήριξη σε όλα τα τεχνικά θέματα κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι την ολοκλήρωση αυτού και την ανάδειξη του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης
·         Η Υποστήριξη είναι πλήρης και κατά τις τέσσερις φάσεις για την ανάδειξη αναδόχου με ΣΔΙΤ

ΖΩ : Θα σας κρατάμε ενήμερους για τις εξελίξεις. 
Κοινοποίησε το άρθρο:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Copyright © zwnews.gr. Designed by OddThemes