Ροή Ειδήσεων

Ζουγανέλης Ιωάννης : Τα Νέα του ΕΣΠΑ

*O κ. Ζουγανέλης Ιωάννης είναι κάτοχος Master of Business Administration & Organization, BSC Marketing Management, Ενεργειακός Σύμβουλος Ήρων και Ιδιοκτήτης της επιχείρησης ZICON – Αναπτυξιακές Λύσεις.

Δύο νέα προγράμματα προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό τους, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και την αναβάθμιση της οργάνωσης τους. Η περίοδος έναρξης υποβολής των αιτήσεων ένταξης έχει ορισθεί η 6η Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ : 

1. Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.
Το κόστος των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να κυμανθεί από 20.000 έως 200.000 ευρώ.
Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως 65% ανάλογα με τις εξαγωγικές επιδόσεις της επιχείρησης.
Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
-Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων
-Ενέργεια
-Εφοδιαστική Αλυσίδα
-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
-Περιβάλλον
-Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
-Υγεία
-Υλικά – Κατασκευές.
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
-να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
-να έχουν δύο (2) τουλάχιστον εργαζόμενους πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
Ποιες δαπάνες επιδοτούνται
-Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
-Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
-Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου.
-Ψηφιακή Προβολή.
-Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες.
-Μεταφορικά Μέσα.
-Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).
Ημερομηνίες – Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, ορίζεται η 6η Φεβρουαρίου 2019
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων μπορεί να είναι μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
2. Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας για Εμπόριο,Εστίαση, Εκπαίδευση
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:
– στο λιανικό εμπόριο
– στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
– την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας
προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.
Δικαιούχοι της Δράσης
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ με επιδότηση 50%
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
-να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
-να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
-να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:
-1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
-2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
-5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.
Επιδοτούμενες Δαπάνες
-Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου. Παρεμβάσεις για, εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ.
-Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως 100% του κόστους επενδυτικού σχεδίου
-Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για, εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης,
-Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ
-Μεταφορικά μέσα, μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης και έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
-Ψηφιακή Προβολή
-Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
-Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
-Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.
Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Περίοδος Υποβολής
Έναρξη Υποβολών: 6 Φεβρουαρίου 2019
Λήξη Υποβολών : 19 Απριλίου 2019

Οι δράσεις που έρχονται αν και θα έπρεπε να είχαν ανακοινωθεί αλλά αναμένονται τους μήνες Φεβρουάριο ή Μάρτιο είναι οι εξής:

1. «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
Συνολικά 200 εκατ. ευρώ πρόκειται να «πέσουν” στην αγορά μέσα από τον Β’ κύκλο της δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ. Οι προτάσεις στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:
  • Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις,
  • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς,
  • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
  • Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις.
Η συγκεκριμένη δράση, θα είναι προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ και θα αφορά σε υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αύξησαν ή διατήρησαν το προσωπικό τους.Πρόκειται για ένα bonus έως 10.000 ευρώ προς τις εν λόγω εταιρείες, (εξαιρούνται οι τουριστικές), υπό την προϋπόθεση να προχωρήσουν στην πρόσληψη και νέου προσωπικού. Στις βασικές προϋποθέσεις είναι, οι εν λόγω εταιρείες:
  • να απασχολούν τουλάχιστον 2 ΕΜΕ εξαρτημένης σχέσης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος πριν την υποβολή της πρότασης
  • να έχουν διατηρήσει σταθερή ή να έχουν αυξήσει την απασχόληση το τελευταίο τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν
  • να μην έχουν ασφαλιστικές εκκρεμότητες
  • να μην υλοποιούν πρόγραμμα του ΟΑΕΔ σχετικό με επιδότηση νέων θέσεων εργασία
Για αναλυτικές πληροφορίες ή / και περισσότερα νέα προγράμματα καθώς και λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας που αγγίζει η έκπτωση  το 42%, επικοινωνήστε μαζί μας.

       
Τηλ: 2103009878

Εmail: info@zicon.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.