Ροή Ειδήσεων

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια ,από την καταστροφική πυρκαγιάΔημοσιεύθηκε το ΦΕΚ, και αφορά  το συμπληρωματικό τιμολόγιο, με  Άρθρα Νέων Τιμών για τον υπολογισμό δαπάνης εργασιών της επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που καταστράφηκαν μερικώς ή ''ολοσχερώς'' απο την φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την επισκευή ή ανακατασκευή, η απαιτούμενη αποξήλωση υφιστάμενης κατασκευής και απομάκρυνση μπαζών, τα έξοδα προσκόμισης – μεταφοράς κάθε υλικού ή απορριπτέου υλικού η κάθε απαιτούμενη εργασία και κάθε απαιτούμενο υλικό και μικροϋλικό τοποθέτησης, πλήρως αποπερατωμένη με κάθε είδους χρωματισμό.

Για επισκευή ή ανακατασκευή καταστραφέντος κεραμοσκεπούς προστεγάστρου ή οποιουδήποτε στεγάστρου,(αποκλειστικά προεξέχον του κτιρίου και όχι μεμονωμένου ανεξάρτητου), κατασκευασμένου εκ ξύλινης ή μεταλλικής κατασκευής οιασδήποτε μορφής ή
κλίσης με επικάλυψη κεράμων οποιουδήποτε τύπου ή μεταλλικών φύλλων κλπ, ανεξάρτητα θέσης ή ύψους σε αντικατάσταση υφιστάμενου καταστραφέντος.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου. Η μέτρηση γίνεται για οριζόντια προβολή της κάτοψης του στεγάστρου (μ2).
α. Για επισκευή μερικώς κατεστραμμένου κεραμοσκεπούς ή οποιουδήποτε άλλου προστεγάστρου κατά τα λοιπά ως ανωτέρω ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (25 €)
β. Για ανακατασκευή κατεστραμμένου κεραμοσκεπούς ή οποιουδήποτε άλλου προστεγάστρου κατά τα λοιπά ως ανωτέρω ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (60 €)
Άρθρο Ν.Α.2
Για την επισκευή ή ανακατασκευή καταστραφείσας πέργκολας (αποκλειστικά προεξέχουσας του κτιρίου και όχι μεμονωμένου ανεξάρτητου) κατασκευασμένης από οποιαδήποτε ξυλεία ή από οποιοδήποτε είδος μετάλλου, οποιουδήποτε σχεδίου, σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με πλήρη κατεργασία των υλικών φερόντων και μη, διαμόρφωση των ακμών και των άκρων τους, στερεωμένα σε τοίχους ή άλλα δομικά στοιχεία.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την επισκευή ή ανακατασκευή ήτοι, η κάθε απαιτούμενη αποξήλωση υφιστάμενης κατασκευής και απομάκρυνση μπαζών, τα έξοδα προσκόμισης, μεταφοράς κάθε υλικού ή απορριπτέου υλικού, η κάθε απαιτούμενη εργασία και κάθε απαιτούμενο υλικό και μικροϋλικό τοποθέτησης, πλήρως αποπερατωμένη με κάθε είδους
χρωματισμό.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου κάτοψης.
Η μέτρηση γίνεται για οριζόντια προβολή της κάτοψης της πέργολας (μ2).
α. Για επισκευή μερικώς κατεστραμμένης πέργκολας κατά τα λοιπά ως ανωτέρω
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €)
β. Για ανακατασκευή κατεστραμμένης πέργκολας κατάτα λοιπά ως ανωτέρω
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50 €)
Ν.Β. ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ
Άρθρο Ν.Β.1
Για την αποκατάσταση της στεγάνωσης δώματος πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, που υπέστη βλάβη, με μεμβράνη ή ασφαλτόπανο ή οποιοδήποτε επαλειφόμενο στεγανωτικό υλικό, σε αντικατάσταση ή αποκατάσταση υφιστάμενου καταστραφέντος
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες εργασίες για την αποξήλωση-καθαίρεση της υφιστάμενης στεγάνωσης, καθαρισμός επιφανείας, απομάκρυνση προϊόντων καθαίρεσης, η προμήθεια και μεταφορά κάθε νέου απαιτούμενου υλικού για την πλήρη
ανακατασκευή- αποκατάσταση της καταστραφείσας υφιστάμενης μόνωσης και εν γένει κάθε υλικό και μικροϋλικό στερέωσης ή κόλλας οποιουδήποτε τύπου απαιτηθεί.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2) ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 €)
Άρθρο Ν.Β.2
Για την αποκατάσταση θερμομόνωσης και στεγάνωσης δώματος πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, που υπέστη βλάβη, με οποιοδήποτε τύπου νέο θερμομονωτικό υλικό και πάχους στεγάνωσης με μεμβράνη ή ασφαλτόπανο, συμπεριλαμβανόμενου και του υλικού διάστρωσης ρύσεων χωρίς την τελική επικάλυψη με πλακίδια (αν επικαλυφθεί)
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες για την αποξήλωση-καθαίρεση της υφιστάμενης μόνωσης, καθαρισμός επιφανείας, απομάκρυνση προϊόντων καθαίρεσης, προμήθεια και μεταφορά κάθε νέου απαιτούμενου υλικού για την πλήρη ανακατασκευή – αποκατάσταση της
καταστραφείσας υφιστάμενης μόνωσης-στεγάνωσης, την ενδεχόμενη χρήση ικριωμάτων, και εν γένει κάθε υλικό και μικροϋλικό στερέωσης ή κόλλας οποιουδήποτε τύπου απαιτηθεί.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2) ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €)
Άρθρο Ν.Β.3
Προσθήκη Θερμομονωτικού υλικού από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης ή πολυουρεθάνης ή υαλοβάμβακα (ή οποιοδήποτε άλλο θερμομονωτικό υλικό) για την αποκατάσταση θερμομόνωσης σε βλαβέντα δομικά στοιχεία, οριζόντια ή κατακόρυφα, στις τιμές μονάδος των οποίων δεν προβλέπεται ή όπου απαιτείται τοιαύτη μόνωση.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες εργασίες για την αποξήλωση-καθαίρεση κάθε τοιαύτης υφιστάμενης κατασκευής, ο καθαρισμός επιφανείας, η απομάκρυνση προϊόντων καθαίρεσης, η προμήθεια και μεταφορά των υλικών και εν γένει κάθε υλικού και
μικροϋλικού στερέωσης ή κόλλας οποιουδήποτε τύπου απαιτηθεί.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2) ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 €)
Άρθρο Ν.Β.4
Για την επισκευή ή ανακατασκευή κάθε τύπου συστήματος θερμοπρόσοψης κτιρίου, που έχει υποστεί βλάβες.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες επισκευής ή πλήρως ανακατασκευής, του ως άνω συστήματος, σε οποιαδήποτε θέση και ύψος της πρόσοψης με την κάθε απαιτούμενη αποξήλωση υφιστάμενης κατασκευής και απομάκρυνση μπαζών, τα έξοδα μεταφοράς κάθε υλικού ή απορριπτέου υλικού την κάθε απαιτούμενη εργασία και κάθε απαιτούμενο εν γένει υλικό και μικροϋλικό τοποθέτησης,πλήρους αποπερατωμένης εγκατάσταση πλην χρωματισμού.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2 )
α. Για επισκευή μερικώς κατεστραμμένης κατά τα λοιπά ως ανωτέρω
ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10 €)
β. Για ανακατασκευή κατά τα λοιπά ως ανωτέρω
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €)  

Ν.Γ. ΕΡΜΑΡΙΑ (ντουλάπια εντοιχισμένα)
Άρθρο Ν.Γ.1
Για την επισκευή ή ανακατασκευή ερμαρίων κουζίνας, πάγκου, νεροχύτη, μπαταρίας βρύσης ολικά κατεστραμμένης ή επισκευάσιμης κουζίνας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε απαιτούμενη εργασία αποξήλωσης της καταστραφείσας κουζίνας με την απομάκρυνση προϊόντων και αποκατάσταση επιφάνειας προκειμένου να τοποθετηθούν τα νέα ερμάρια. Επίσης η προμήθεια νέων ερμαρίων κουζίνας, πάγκου, νεροχύτη,μπαταρίας βρύσης με την αξία των, καθώς και των λοιπών απαραίτητων εξαρτημάτων, στερεωτικών υλικών, μικροϋλικών, κόλλες κλπ, με τα έξοδα μεταφοράς αυτών και κάθε εργασία κατασκευής, χρωματισμού, τοποθέτησης και πλήρους λειτουργίας .
Τιμή μονάδος ενός τρέχοντος μέτρου (επιμετρούνται ξεχωριστά η άνω τοποθέτηση επί τοίχου και η κάτω τοποθέτηση επί δαπέδου (1μ.μ.).
α. Για επισκευή μερικώς κατεστραμμένων ερμαρίων κουζίνας κατά τα λοιπά ως ανωτέρω
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50 €)
β. Για ανακατασκευή κουζίνας κατά τα λοιπά ως ανωτέρω
ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (120 €)
Άρθρο Ν.Γ.2
Για την επισκευή ή ανακατασκευή κατεστραμμένων εντοιχισμένων ερμαρίων ρουχισμού.
Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε απαιτούμενη εργασία αποξήλωσης καταστραφέντος ερμαρίου με την απομάκρυνση προϊόντων και αποκατάσταση επιφάνειας προκειμένου να τοποθετηθούν ή επισκευασθούν ερμάρια. Επίσης η προμήθεια νέων ερμαρίων και τα
λοιπά απαραίτητα εξαρτήματα, στερεωτικών υλικών και μικροϋλικών, με την αξία μεταφοράς και κάθε εργασία κατασκευής, χρωματισμού, τοποθέτησης και πλήρους λειτουργίας.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2).
α. Για επισκευή μερικώς κατεστραμμένου ερμαρίου κατά τα λοιπά ως ανωτέρω.
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (40 €)
β. Για ανακατασκευή κατεστραμμένου ερμαρίου κατά τα λοιπά ως ανωτέρω.
ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (85 €)
Ν.Δ. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Άρθρο Ν.Δ.1
Για τον χρωματισμό μεταλλικών ή ξύλινων κατασκευών (κιγκλιδωμάτων, θυροπαραθύρων και λοιπών κατασκευών του κτιρίου), που υπέστησαν ελαφρές βλάβες οποιουδήποτε είδους και σχεδίου.
Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε προεργασία, υλικό χρώσης, κάθε απαιτούμενη εργασία για κάθε είδους χρωματισμό σε όσες επιστρώσεις απαιτούνται για την πλήρη αποπεράτωση.
Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου όψεως (μ2).
ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10 €)
Ν.Ε. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ
Άρθρο Ν.Ε.1
Για την επισκευή ή ανακατασκευή κατεστραμμένων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων του κτιρίου, οποιουδήποτε είδους μετάλλου και σχεδίου.
Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε εργασία αποξήλωσης, απομάκρυνσης προϊόντων και αποκατάσταση επιφάνειας προκειμένου να τοποθετηθεί νέο κιγκλίδωμα, με την αξία των υλικών, την μεταφορά, τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά και εργασία κατασκευής στερεώσεως, χρωματισμός για την πλήρη κατασκευή.
Τιμή μονάδος ενός τρέχοντος μέτρου (μ.μ.)
α. Για επισκευή μερικώς κατεστραμμένου κιγκλιδώματος κατά τα λοιπά ως ανωτέρω
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €)
β. Για ανακατασκευή κατεστραμμένου κιγκλιδώματος κατά τα λοιπά ως ανωτέρω
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50 €)
Άρθρο Ν.Ε.2
Για την επισκευή ή ανακατασκευή κατεστραμμένων ξύλινων κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε είδους ξυλείας και σχεδίου.
Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε εργασία αποξήλωσης απομάκρυνσης προϊόντων και αποκατάσταση επιφάνειας προκειμένου να επισκευασθεί ή τοποθετηθεί νέο κιγκλίδωμα.
Επίσης η αξία των απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών, κουπαστής η μεταφορά των και η εργασία κατασκευής στερεώσεως
με τον απαιτούμενο χρωματισμό για την πλήρη κατασκευή.
Τιμή μονάδος ενός τρέχοντος μέτρου (μ.μ.)
α. Για επισκευή μερικώς κατεστραμμένου κιγκλιδώματος κατά τα λοιπά ως ανωτέρω
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (40 €)
β. Για ανακατασκευή κατεστραμμένου κιγκλιδώματος κατά τα λοιπά ως ανωτέρω
ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (60 €)
Ν. ΣΤ. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Άρθρο Ν.ΣΤ.1
Για την επισκευή ή ανακατασκευή εξώφυλλου (πατζούρι), κάθε λειτουργίας, συρόμενου, ανοιγόμενου, ρολού οιοδήποτε σχεδίου τύπου και υλικού, σε οποιαδήποτε επιφάνεια και ύψος.
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα υλικά στερεώσεων, στεγανώσεων, αρμοκάλυπτρα, μηχανισμοί λειτουργίας και μικροϋλικά, κάθε είδους χρωματισμός, η μεταφορά αυτών καθώς και εργασία πλήρους λειτουργίας.
Τιμή μονάδος τετραγωνικό μέτρο (μ2)
α. Για επισκευή μερικώς κατεστραμμένου εξώφυλλου κατά τα λοιπά ως ανωτέρω
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50 €)
β. Για ανακατασκευή κατεστραμμένου εξώφυλλου κατά τα λοιπά ως ανωτέρω
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)
Ν.Ζ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο Ν.Ζ.1
Για την επισκευή ή ανακατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων και δικτύων, που έπαθαν ζημιές ή καταστράφηκαν ή αχρηστεύθηκαν ή προκειμένου να γίνουν άλλες εργασίες, όπως επισκευές ή ανακατασκευές σε τοίχους κλπ, λόγω πυρκαγιάς. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να αποκατασταθεί μερικά ή ολοκληρωτικά η εγκατάσταση, καθώς και για να συνδεθεί με το
δίκτυο (εργασία και δικαιώματα Ο.Κ.Ω.), κάθε απαιτούμενη αποξήλωση καταστραφείσας υδραυλικής εγκατάστασης και απομάκρυνση προϊόντων και η απαιτούμενη προεργασία για την τοποθέτηση νέας. Η προμήθεια και μεταφορά του απαιτούμενου υδραυλικού υλικού ή μικροϋλικού, και εξαρτημάτων αυτού, πλήρης κατασκευής και λειτουργίας.
Η τιμή ορίζεται κατ’ αποκοπή, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία, καθώς και για τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις σε κάθε όροφο, σε οποιαδήποτε θέση και περιλαμβάνει τη δαπάνη τόσο για την εσωτερική, όσο και για την εξωτερική εγκατάσταση (μόνο αν υπάρχει και ήταν σε χρήση).
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή (τεμ. 1):
Α. ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1) Εγκατάσταση αποχετευτική για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία (κατοικία)
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)
2) Για εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων (ανά W.C. ή λουτρό)
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)
3) Για επαγγελματικούς χώρους ανά W.C. ή λουτρό
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (200 €)
4) Για αγροτικά κτίσματα (αγροτικές κατοικίες, αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης και στάβλους)
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)
Α2. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1) Εγκατάσταση αποχετευτική για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία (κατοικία)
ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (800 €)
2) Για εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων (ανά W.C. ή λουτρό)
ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (600 €)
3) Για επαγγελματικούς χώρους ανά W.C. ή λουτρό ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)
4) Για αγροτικά κτίσματα (αγροτικές κατοικίες, αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης και στάβλους)ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (200 €)
Β. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Β1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1) Εγκατάσταση υδραυλικής για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία (κατοικία)ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)
2) Για υδραυλική εγκατάσταση ξενοδοχειακών μονάδων (ανά W.C. ή λουτρό)
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)
3) Για υδραυλική εγκατάσταση επαγγελματικών χώρων ανά W.C. ή λουτρό
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (200 €)
4) Για αγροτικά κτίσματα (αγροτικές κατοικίες, αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης και στάβλους)ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)
Β2. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1) Εγκατάσταση υδραυλική για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία (κατοικία)
ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (800 €)
2) Για εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων (ανά W.C. ή λουτρό)
ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (600 €)
3) Για επαγγελματικούς χώρους ανά W.C. ή λουτρόΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)
4) Για αγροτικά κτίσματα (αγροτικές κατοικίες, αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης και στάβλους)ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (200 €)
Άρθρο Ν.Ζ.2
Για την επισκευή ή αποκατάσταση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και δικτύων, που έπαθαν ζημιές ή καταστράφηκαν ή αχρηστεύθηκαν ή προκειμένου να γίνουν άλλες εργασίες, όπως επισκευές ή ανακατασκευές σε τοίχους κλπ, λόγω πυρκαγιάς. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να αποκατασταθεί μερικά ή ολοκληρωτικά η εγκατάσταση, καθώς και για να συνδεθεί με το δίκτυο (εργασία και δικαιώματα Ο.Κ.Ω.). Επίσης περιλαμβάνεται κάθε απαιτούμενη αποξήλωση καταστραφείσας ηλεκτρικής
εγκατάστασης και απομάκρυνση προϊόντων και κάθε απαιτούμενη προεργασία για την κατασκευή νέας.
Η προμήθεια και μεταφορά του απαιτούμενου ηλεκτρολογικού υλικού ή μικροϋλικού, ηλεκτρικού πίνακα και εξαρτημάτων αυτού. Επίσης περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή της εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία.
Η τιμή ορίζεται κατ’ αποκοπή, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία, καθώς και για τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις σε
κάθε όροφο, σε οποιαδήποτε θέση και περιλαμβάνει τη δαπάνη τόσο για την εσωτερική, όσο και για την εξωτερική
εγκατάσταση (μόνο αν υπάρχει και ήταν σε χρήση).
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή (τεμ 1):
Α1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1) Εγκατάσταση ηλεκτρολογική, για κάθε ξεχωριστήιδιοκτησία (κατοικία)
ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (600 €)
2) Εγκατάσταση συναγερμού, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία(κατοικία)
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)
3) Για εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων (ανά δωμάτιο)
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (250 €)
4) Για επαγγελματικούς χώρους επιφάνειας έως 150 μ2 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)
Για κάθε επόμενα 150 μ2 επιπλέον ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)
5) Για αγροτικά κτίσματα (αγροτικές κατοικίες, αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης και στάβλους) ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)
6) Εγκατάσταση ηλεκτρολογική, για κτίρια με διαιρεμένη ιδιοκτησία (κοινόχρηστα ορόφων), χώρων επαγγελματικής χρήσης ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)
Α2. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1) Εγκατάσταση ηλεκτρολογική, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία (κατοικία)
ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (1.200 €)
2) Εγκατάσταση συναγερμού, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία (κατοικία) ή επαγγελματικό χώρο ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (600 €)
3) Για εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων (ανά δωμάτιο)
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (450 €)
4) Για επαγγελματικούς χώρους επιφάνειας έως 150 μ2
ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (600 €)
Για κάθε επόμενα 150 μ2 επιπλέον
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)
5) Για αγροτικά κτίσματα (αγροτικές κατοικίες, αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης και στάβλους)
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)
6) Εγκατάσταση ηλεκτρολογική, για κτίρια με διαιρεμένη ιδιοκτησία (κοινόχρηστα ορόφων)
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)
7) Αντικατάσταση Ηλεκτρικού Πίνακα ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)
Άρθρο Ν.Ζ.3
Για την αποκατάσταση ειδών υγιεινής σε λουτρά και wc., που καταστράφηκαν. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποξήλωση των υφισταμένων κατεστραμμένων απομάκρυνση αποβλήτων και κάθε απαιτούμενη προεργασία για την τοποθέτηση νέων.
Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια των νέων ειδών υγιεινής με την μεταφορά τους, την τοποθέτηση, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία, σε οποιαδήποτε θέση με την πλήρη εργασία τοποθέτησης και εν γένει κάθε απαιτούμενο εξάρτημα και υλικό ή μικροϋλικό.
Τιμή μονάδος κατ’ αποκοπή (τεμ 1):
1) Για κάθε λουτρό ξεχωριστής ιδιοκτησίας (κατοικίας) ή εγκατάστασης ξενοδοχειακών μονάδων (ανά δωμάτιο) ή επαγγελματικού χώρου
ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (800 €)
2) Για κάθε w.c. (χωρίς μπανιέρα ή ντουζιέρα) ξεχωριστής ιδιοκτησία (κατοικία) ή εγκατάστασης ξενοδοχειακών μονάδων (ανά δωμάτιο)
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (350 €)
Άρθρο Ν.Ζ.4
Για την επισκευή ή ανακατασκευή της Εγκατάστασης θέρμανσης, εκάστης ανεξάρτητης ιδιοκτησίας βλαβείσας, ήτοι προμήθεια και τοποθέτηση λέβητα οποιουδήποτε καυσίμου, καυστήρα οποιουδήποτε καυσίμου, δεξαμενής καυσίμου για την αποκατάσταση της θέρμανσης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε απαιτούμενη αποξήλωση καταστραφείσας εγκατάστασης και απομάκρυνση αποβλήτων, προμήθεια και μεταφορά υλικών, σωληνώσεων, θερμαντικών σωμάτων, λέβητα, καυστήρα, δεξαμενής πετρελαίου (ανά περίπτωση). Πλήρης εργασία
τοποθέτησης των απαιτούμενων για την πλήρη αποκατάσταση λειτουργίας ως ακολούθως:
α. Τιμή επισκευής της Εγκατάστασης Θέρμανσης (τεμ 1)
ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (600 €)
β. Τιμή αντικατάστασης εκάστου θερμαντικού σώματος (τεμ 1)
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)
γ. Τιμή λέβητα (τεμ 1)
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (500 €)
δ. Τιμή καυστήρα (τεμ 1)
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)
ε. Τιμή δεξαμενής καυσίμου (τεμ 1)
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)
Άρθρο Ν.Ζ.5
Για την επισκευή συστήματος βόθρου βιολογικού καθαρισμού οιοδήποτε τύπου, που έχει υποστεί βλάβες.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες επισκευής ή πλήρως τοποθετούμενου (ανακατασκευής) του ως άνω συστήματος με κάθε συμπεριλαμβανόμενο μηχάνημα και εξοπλισμό, σε οποιαδήποτε θέση εντός της ιδιοκτησίας νομίμως επισκευασμένου ή κατασκευασμένου, με την κάθε απαιτούμενη μελέτη, την κάθε απαιτούμενη αδειοδότηση, την πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, κάθε απαιτούμενη εργασία και κάθε υλικό και μικροϋλικό τοποθέτησης, σε πλήρη λειτουργία.
Τιμή μονάδας (τεμ. 1)
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (4.000 €)
Άρθρο Ν.Ζ.6
Για την τοποθέτηση Συστήματος Αντλίας Θερμότητας στη θέση υφιστάμενου κατεστραμμένου σε οποιαδήποτε θέση και ύψος πλήρως τοποθετημένου, εφόσον αποτελεί τον αποκλειστικό τρόπο θέρμανσης του κτιρίου.
Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους αποξήλωση απομάκρυνση κατεστραμμένου και σωληνώσεων και κάθε άλλου εξαρτήματος με την απομάκρυνση αυτών, προμήθεια νέου και της μεταφοράς αυτού, πλήρως τοποθετημένου και πλήρους λειτουργίας.
Τιμή μονάδος ανά τετραγωνικό μέτρο θερμαινόμενου χώρου κατοικίας (μ2)
ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (45 €)
Για την αποκατάσταση κατεστραμμένων υδρορροών, οποιασδήποτε διατομής υλικού, κλίσης, θέσης και ύψους τοποθέτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους αποξήλωση απομάκρυνση προϊόντων και αποκατάσταση επιφάνειας προκειμένου να τοποθετηθεί νέα υδρορροή, με την αξία προμήθειας των απαραίτητων υλικών αγωγών, λοιπών απαραίτητων εξαρτημάτων, στερεωτικών υλικών, κόλλες κλπ. την μεταφορά, τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά, χρήση ικριωμάτων και εργασία σύνδεσης – κατασκευής – στερέωσης,
πλήρους λειτουργίας.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ).
ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 €)
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ πατώντας εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.